PRESSEMELDING

Økte materialpriser gir bedre grunnlag for å gjøre byggenæringen sirkulær

Ragn-Sells, Resirqel, Vill Energi, Omtre og NMBU har et prosjekt på å realisere helsirkulære tredekker, dvs. etasjeskillere basert på ombruk av tre. Bedriftene er ombruksdrivere og noen av disse er relativt ferske.

I tråd med sirkulærøkonomiske prinsipper må vi beholde ressurskvaliteten i større grad enn før. For oss ombruksdrivere er tilrettelegging for å la returtre inngå i nye treelementer en gylden mulighet!

Høye priser på nytt trevirke gir rom for bedre kostnadsinndekning og incentiver for å etablere den helsirkulære verdikjeden raskere. Økte trelastpriser spiller oss også et lite puss. Vi opplever at flere beholder kvalitetsvirke til eget bruk – et prinsipp vi i utgangspunktet prefererer. Kvaliteten på returtre er utgangspunktet på høyde med ferskt trevirke. Men behandlingen av bygg som rives, ivaretas ofte ikke denne kvaliteten. Returtre rives for å brennes. Det å omstille for å ivareta kvaliteten på returtre ved å bruke tid til demontering, lagring rensing og ny tilpasning, krever en større systemisk endring.

Råvareressursen returtre er like stor som potensialet for økt hogst i Norge. Ifølge Landskogtakseringen kan vi fint ta ut 15 millioner m3, og i dag hugges 12 millioner m3. SSB har registrert ca. 2 millioner m3 returtre levert i 2019. Kun 8 % av returtrevirket går til materialgjenvinning, resten går til energigjenvinning. Dersom vi kan bygge opp en ombruksindustri for tre som ivaretar ressurskvaliteten til rundt halvparten av dette volumet innen 2030 kan dette redusere 4% av de nasjonale klimagassutslippene i forhold til 1990-nivået.

Vi har noen ønsker om endringer i bransjen:

  • Det må spesifiseres i anbudspapirer at materialkvaliteten skal beholdes i bygg- og rivningsentrepriser
  • Klimagassregnskap må inkludere verdien av ombruk
  • Rivningsprosess og -avfall må telle med i klimagassregnskapet for bygg
  • Ombrukslogistikk må stimuleres – for eksempel igjennom Enova

For å realisere ombruksindustrien er det behov for helhetlige prosjekter som muliggjør endring både i leveranse av returmaterialer, smarte ombrukssentraler – gjerne i hovedsak digitale, og en rekke prosjekter som tester ut ulike veier. Vi har mange prosjekter som sammen kan utgjøre en endring for bransjen. Det er søkt støtte i bl.a. Grønn Plattform for å samordne prosjektene og få raskere fart på denne sirkulære omstillingen. Prosjektet Sirkulære tredekker er finansiert av RFF (Regionalt forskningsfond) Oslo, RFF Viken og partnerne. Vi ser frem til at Norge kan være med på å dra i gang noe av den moderne ombruksindustrien for tre.

 

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.